Tổng quan Giáo trình Quản Trị Kinh Doanh của Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam

Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam biên soạn một bộ giáo trình dành riêng cho ngành Quản trị Kinh doanh với chương trình học thực tiễn nhất. Giáo trình sẽ được học rút ngắn cô đọng, súc tích để sinh viên có thể tiếp thu đủ kiến thức sau một năm học.

Khi lựa chọn Business One – Quản trị Kinh doanh của Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam, học viên sẽ có hai lựa chọn chương trình học cho mình đó là: marketing và sale. Theo đó, nhà trường xây dựng giáo trình thực tiễn chuyên sâu giúp học viên có thể hiểu được kiến thức sâu rộng của ngành Quản trị Kinh doanh. 

Giáo trình Quản trình Kinh doanh được biên soạn bởi thầy Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch tập đoàn CEO Việt Nam Holding

Đặc biệt, giáo trình giảng dạy do thầy Ngô Minh Tuấn – chủ tịch CEO Việt Nam Holding biên soạn. Ông đã nghiên cứu rất nhiều những chương trình học trong nước và nước ngoài để có thể biên soạn giáo trình với chương trình học phù hợp với sinh viên Việt  Nam.

1. Chương I: Mô hình kinh doanh & cơ cấu tổ chức trong Quản trị Kinh doanh:

Tổng quát về mô hình Kinh doanh trong Quản trị Kinh doanh

Bài 1: Dòng tiền các nhân trong đời sống

Bài 2: Các mô hình kinh doanh trong Quản trị Kinh doanh

Bài 3: Cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp theo mô hình Kinh doanh

Bài 4: Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong từng mô hình Kinh doanh

2. Chương II: Tài chính trong hoạt động Kinh doanh 

Dòng chảy tài chính trong hoạt động kinh doanh trong Quản trị Kinh doanh

– Bài 1: Thẻ điểm cân bằng trong doanh nghiệp trong Quản trị Kinh doanh

– Bài 2: Vai trò của bộ phận Kinh doanh trong chuyển hóa tâm lý khách hàng

– Bài 3: Cơ cấu tổ chức của bộ phận kinh doanh và vai trò của từng phòng trong Quản trị kinh doanh

– Bài 4: Danh mục, chi phí, thông số hạn mức và định mức chi phí phòng Sale

– Bài 5: Danh mục chi phí, thông số hạn mức và định mức chi phí phòng truyền thông – marketing

– Bài 6: Bộ điều khiển trung tâm CCSC trong doanh nghiệp

– Bài 7: CCSD của bộ phận Kinh doanh trong Quản trị Kinh doanh

– Bài 8: CCSD của bộ phận Sale

– Bài 9: CCSD của bộ phận truyền thông – marketing 

3. Chương III: Định vị hoạt động kinh doanh trong Quản trị Kinh doanh

– Bài 1: Các thông số phản ánh bộ phận kinh doanh tốt trong Quản trị Kinh doanh

– Bài 2: Các thông số phản ánh phòng Sale và ý nghĩa các con số

– Bài 3: Mẫu báo cáo của Trưởng phòng Truyền thông – marketing và ý nghĩa các con số

4. Chương IV: Hệ thống báo cáo trong hoạt động Kinh doanh & Quản trị Kinh doanh

– Bài 1: Mẫu báo cáo của Giám đốc Kinh doanh & ý nghĩa các con số 

– Bài 2: Mẫu báo cáo của Trưởng phòng Sale và ý nghĩa các con số 

– Bài 3: Mẫu báo cáo của Trưởng phòng truyền thông – marketing và ý nghĩa các con số

5. Chương V: Tổng quan và chức năng phòng Sale

– Bài 1: Cơ cấu tổ chức và mô tả công việc theo vị trí phòng sale

– Bài 2: Khung năng lực theo vị trí của phòng sale 

– Bài 3: Mẫu báo cáo theo vị trí của phòng sale và ý nghĩa các con số

6. Chương VI: Huấn luyện kỹ năng vị trí nhân viên Sale

– Bài 1: Chuỗi liên kết trong cuộc sống trong Quản trị Kinh doanh

– Bài 2: Bảng phân tích sản phẩm/ dịch vụ & khách hàng mục tiêu trong Quản trị Kinh doanh

– Bài 3: Tìm hiểu & tiếp nhận data khách hàng 

– Bài 4: Bảng lưu vết dữ liệu khách hàng 

– Bài 5: Kỹ năng Telesale và bảng lưu vết

– Bài 6: Kỹ năng tư vấn và lưu vết thông tin khách hàng

– Bài 7: Kỹ năng chốt sale và kết thúc bán hàng 

– Bài 8: Kỹ năng chăm sóc khách hàng & sale khách hàng nội bộ

– Bài 9: Lập kế hoạch ngày làm việc & triển khai

– Bài 10: Thực hành sale sản phẩm bất kỳ

7. Chương VII: Huấn luyện kỹ năng vị trí trưởng phòng Sale

Thực hiện các kỹ năng vị trí Tp. Sale

– Bài 1: Nhu cầu con người và sự biến động nhu cầu

– Bài 2: Kỹ năng tiếp nhận đề bài phòng Sale (CCSD)

– Bài 3: Khối lượng công việc & định biên nhân sự

– Bài 4: Các phương pháp xây dựng chính sách cho nhân viên 

– Bài 5: Phương pháp sử dụng chính sách nhân viên phù hợp với thực tế

– Bài 6: Xây dựng luật chơi theo vị trí

– Bài 7: Đóng gói luật chơi theo vị trí 

– Bài 8: Kỹ năng tuyển dụng nhân sự

– Bài 9: Kỹ năng họp giao ban

– Bài 10: Kỹ năng huấn luyện nhân sự 

– Bài 11: Kỹ năng lập kế hoạch

Thấu hiểu tổ chức, nhận diện và chung sống

– Bài 1: Kỹ năng phối hợp với các bộ phận để kiểm soát quyền lợi và trách nhiệm của bộ phận sale

8. Chương VII: Huấn luyện kỹ năng vị trí trưởng phòng Truyền thông – Marketing

– Bài 1: Kỹ năng Make sản phẩm và xây dựng công cụ triển khai

– Bài 2: Kỹ năng xây dựng hình ảnh đầu ra khi khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ

– Bài 3: Kỹ năng xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu

– Bài 4: Kỹ năng xây dựng kênh TT – MKT

– Bài 5: Tiếp nhận CSCD của phòng TT – MKT 

– Bài 6: Kỹ năng sử dụng nguồn lực chính sách phòng TT – MKT

– Bài 7: Kỹ năng sử dụng nguồn lực chi phí nghiệp vụ

– Bài 8: Kỹ năng định biên nhân sự

– Bài 9: Các phương pháp trả lương và cách sử dụng

– Bài 10: Lập kế hoạch TT – MKT

– Bài 11: Xây dựng hệ thống báo cáo cho nhân viên 

– Bài 12: Tổng hợp báo cáo & Phân tích  ý nghĩa các con số

– Bài 13: Đóng gói vị trí nhân sự

– Bài 14: Kỹ năng tuyển dụng nhân sự 

– Bài 15: Kỹ năng họp giao ban

– Bài 16: Kỹ năng đào tạo nhân sự 

– Kỹ năng tổ chức sự kiện & chốt sale hội trường 

Thấu hiểu tổ chức, nhận diện và chung sống: 

– Bài 1: Kỹ năng phối hợp với các bộ phận để kiểm soát quyền lợi và trách nhiệm của bộ phận TT – MKT 

Giáo trình sẽ luôn được cập nhập, đổi mới sát với thực tiễn và theo nhu cầu của xã hội để học viên có thể tiếp thu kiến thực một cách thực tế nhất. Chỉ sau một năm học, học viên có đầy đủ những kiến thức cũng như kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. 

CTCP Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam

Hotline: 0976 77 66 22